Modesto Tico Valle. Photo by Kate Sosin.
Modesto Tico Valle. Photo by Kate Sosin.