Andrew Davis 5:40 PM (41 minutes ago) to Jean, JeanACLU of Texas' Adri Perez. Photo courtesy of organization.jpgACLU of Texas' Adri Perez. Photo courtesy of organization
Andrew Davis	5:40 PM (41 minutes ago)	to Jean, JeanACLU of Texas' Adri Perez. Photo courtesy of organization.jpgACLU of Texas' Adri Perez. Photo courtesy of organization