Illinois state Sen. Mike Simmons. Photo courtesy of Izzy Dobbel
Illinois state Sen. Mike Simmons. Photo courtesy of Izzy Dobbel
Illinois state Sen. Mike Simmons. Photo by Matt Simonette
Illinois state Sen. Mike Simmons. Photo by Matt Simonette