Illinois state Sen. Sara Feigenholtz. Courtesy photo from office
Illinois state Sen. Sara Feigenholtz. Courtesy photo from office