Anita Bryant, left. Courtesy Stonewall National Museum and Archives
Anita Bryant, left. Courtesy Stonewall National Museum and Archives
Anita Bryant bumper sticker. Courtesy Stonewall National Museum and Archives
Anita Bryant bumper sticker. Courtesy Stonewall National Museum and Archives