Alicia Keys. Photo courtesy of MJ Strategic Communications
Alicia Keys. Photo courtesy of MJ Strategic Communications