Barbara Bush. PR photo courtesy of Kathy Bryja
Barbara Bush. PR photo courtesy of Kathy Bryja