Scott Reichelsdorf (right) and partner Rafael Kim. Photo courtesy of Nitin Vyas
Scott Reichelsdorf (right) and partner Rafael Kim. Photo courtesy of Nitin Vyas