Sam Kirk.
Sam Kirk.
Burning Bowl. Photo by Gretchen Rachel Hammond
Burning Bowl. Photo by Gretchen Rachel Hammond