SammyInternational Mr. Bootblack 2013Photo by RVJ Studios
SammyInternational Mr. Bootblack 2013Photo by RVJ Studios